KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLNA SCHACKSÄLLSKAP

Schackkamrat!

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte 2016 i Solna Schacksällskap
Torsdagen den 15 september klockan 19.00 i Träffpunkten Allén,
Vasagatan 9, Sundbyberg.

Förslag till dagordning för årsmötet:

1) Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

2) Fastställande av dagordningen

3) Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare
     för årsmötet

4) Verksamhetsberättelsen för den gångna säsongen

5) Bokslut och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för den
     avgående styrelsen

6) Val av funktionärer för säsongen 2016-2017
a) ordförande
b) sekreterare tillika vice ordförande
c) kassör
d) tävlingsledare
e) juniorledare
f) materialförvaltare
g) två revisorer
h) revisorssuppleant
i) valberedning (minst två ledamöter)

7) Beslut om medlemsavgifter och styrelsearvoden

8) Motioner och övriga frågor

9) Mötet avslutas

VÄLKOMNA!

Styrelsen i Solna SS